Ghaned for Health

Jaarverslag 2016

 

Inleiding:

In ontwikkelingslanden als Ghana is de gezondheidszorg vooral gericht op infectieziektes en de zorg voor moeder en kind. Het wordt langzamerhand duidelijk, dat chronische ziektes als diabetes, adipositas  en hypertensie een toenemend probleem vormen. Zowel de sterfte, als de ziektelast ten gevolge hiervan, nemen m.n. toe in ontwikkelingslanden.

Naast het feit, dat mensen zich onvoldoende bewust zijn van het probleem, speelt ook een rol, dat patiënten vaak pas laat hulp zoeken; als er sprake is van complicaties. Hierbij spelen meerdere factoren een rol, zoals de afstand tot het ziekenhuis; opvattingen over chronische ziektes; de rol van gebedsgenezers; onvoldoende voorlichtingsmateriaal.

 

Doelstellingen van Ghaned for Health:

  • Het verbeteren van de zorg aan patiënten met diabetes en hypertensie in de Central Region in Ghana
  • Het bevorderen van uitwisseling van medische kennis tussen Ghanese en Nederlandse artsen/verpleegkundigen en gezondheidsvoorlichting

 

Om dit doel te bereiken werken we in Ghana samen met een klein districtsziekenhuis in Abura Dunkwa. Dit districtsziekenhuis is onderdeel van het Ghana Health service district, waaronder ook de CHPS vallen.  CHPS ( Community-based Health Planning and Services) zijn een soort kleine gezondheidscentra in de dorpen op het platteland, gerund door verpleegkundigen en verloskundigen.  Zij doen eenvoudige zorg volgens protocol en verwijzen door naar het ziekenhuis. Een belangrijke taak van hen is voorlichting.

Uitgaande van hun wensen en plannen willen we hen ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg mee te helpen verbeteren (bv. door scholing, protocollen, voorlichting). Tevens ondersteunen we plannen om de zorg voor chronisch zieken beter toegankelijk te maken  door deze zorg meer decentraal aan te bieden, waarbij verpleegkundigen in de dorpen  een belangrijke rol spelen.

 

 

Door de stichting ondernomen activiteiten in 2016:

1.     De stichting heeft een bestuur en een actieve werkgroep. Het bestuur heeft in 2016 eenmaal vergaderd. De werkgroep is in 2016 uitgebreid met een aantal nieuwe leden en is meerdere keren bijeen geweest. Leden van de werkgroep hebben intensief contact met de betrokkenen in Ghana.

2.     Begin 2016 is een eindverslag verstuurd naar Cordaid. Er is geen nieuwe aanvraag ingediend bij Cordaid, omdat zij vanwege bezuinigingen geen projecten meer financieren in Ghana.

3.     Eind 2016 is een aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen voor financiering.

4.     In januari 2016 is een presentatie verzorgd op het symposium van de van Ballegooiestichting.

5.     Februari 2016: 3 leden van de stichting zijn op bezoek geweest in Ghana. Activiteiten: een eerste evaluatie van het project in Abura Dunkwa. Tevens is overleg gevoerd om een vergelijkbaar project op te zetten in een nabij gelegen district (Twifo Praso). Dit alles in samenwerking met Julius Waamsasiko, manager van het districtsziekenhuis in Twifo Praso. Eerder was hij de trekkende figuur in Abura Dunkwa. In dit kader is een bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokken medewerkers van het ziekenhuis en de CHPS in dit district.

6.     Februari 2016:  in Abura Dunkwa is door ons een bijscholing gegeven over hypertensie en over voetproblemen bij Diabetes.

7.     In dezelfde periode in februari hebben onafhankelijk van de stichting 2 leden van Ghaned for Health een succesvolle reis door Ghana georganiseerd voor Nederlandse gezondheidszorgmedewerkers. Zij hebben o.a. ons project in Abura Dunkwa bezocht.

8.     November 2016:  2 andere leden van de stichting  hebben het project bezocht. Activiteit: aanvullende evaluatie, vooral gericht op de CHPS en de samenwerking CHPS en ziekenhuis.

9.     De website is onderhouden en bijgewerkt.

 

Behaalde resultaten:

In 2016 is gekozen voor stabilisering van het project in Abura Dunkwa. Er zijn in dit jaar geen giften gegaan naar het project in Abura Dunkwa. De binnengekomen donaties van 2016 zijn gereserveerd voor uitgaven in 2017.

 

Uit de evaluaties van het afgelopen jaar zijn de volgende resultaten te melden:

·      Ziekenhuis/Polikliniek: De spreekuren in de polikliniek zijn uitgebreid. Het aantal patiënten is gegroeid. Alle patiënten, die de kliniek bezoeken, hebben voorlichting gehad. Er is een registratie systeem, waarin alle diabetespatiënten zijn opgenomen.

Aandachtspunten:

o   Er is nog steeds een tekort aan medicatie als metformine in de apotheek, waardoor patiënten niet voor 3 maanden medicatie mee kunnen krijgen.

o   In de loop van het jaar blijkt, dat patiënten niet meer voor controles komen. De redenen hiervoor (afstand naar ziekenhuis? Tekort aan medicatie? Vertrouwen?) moeten worden onderzocht.

o   Registratie: niet altijd volledig ingevuld; aanbeveling gedaan om beter de complicaties te registreren; en  te registreren welke voorlichting is gevolgd

o   Hypertensie krijgt wel aandacht; maar er is nog geen aparte hypertensie polikliniek.        

·      CHPS

In alle CHPS is minimaal 1 verpleegkundige werkzaam, die geschoold is. Het merendeel is in 2015 geschoold. Nieuwe verpleegkundigen worden on the job geschoold; er zijn plannen voor een korte scholing voor hen, gefinancierd door het district. Door de scholing voelen ze zich beter toegerust om voorlichting te geven.

Aandachtspunten:

o   Is er voldoende nascholing in de toekomst?

o   Er zijn nog weinig voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

·      Samenwerking tussen ziekenhuis en CHPS: De samenwerking is op zich verbeterd. Zo is er een overzicht van namen en telefoonnummers van alle betrokkenen (artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers als diëtistes). Er is een WhatsApp groep opgezet, waarin (anoniem) problemen worden besproken.

Aandachtspunten:

o   Bij de evaluatie bleek er zowel bij de verpleegkundigen van de CHPS als bij de polikliniek onvrede over de contacten en de onderlinge samenwerking. Er is afgesproken om regelmatig een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren.

·      Financiering voorzieningen voor controles/voorlichtingsmaterialen: in 2016 was in het ziekenhuis en in de CHPS voldoende materiaal aanwezig. Wensen voor aanvulling zijn verschoven naar 2016

·      Donaties:

o   in 2016 heeft de van Ballegooiestichting opnieuw een bijdrage geleverd voor ons project. 

o   Particuliere donaties zijn o.a. binnengekomen door giften, gevraagd bij een pensionering en een verjaardag. In december is een succesvolle Tientjesactie gevoerd.

o   De ICT-leverancier van de Huisartsenpost Amsterdam (Care partners) heeft een laptop gedoneerd voor de polikliniek.

 

 

Gegevens van de stichting Ghaned for Health:

Organisatie in Nederland

Naam : Ghaned for Health

Adres Secretariaat: Dorpsstraat 15

Postcode: 1393 NE

Plaats: Nigtevecht

T: 06 51497259

E: f.g.pingen@hetnet.nl; info@ghanedforhealth.org

W: www.ghanedforhealth.org

Rekeningnummer : NL 44TRIO 00254701264

Inschrijving K.v.K : 54997577

ANBI kenmerk : 851522452

Contactpersoon: Mw. F. Pingen (secretariaat)

T: 06 51497259

E: f.g.pingen@hetnet.nl

 

Bestuursleden:

Voorzitter : Dirk Achterbergh, huisarts

Secretaris : Francien Pingen, huisarts

Penningmeester : Mariska van Heerde, huisarts

Algemeen bestuurslid : Ekow Lamptey, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Algemeen bestuurslid : Justus Laryea, apotheker

Algemeen bestuurslid : Hannie Gevers, praktijkondersteuner

 

Partners in Ghana

Abura Dunkwa District Hospital

Adres : P.O. Box 55

Plaats : Abura Dunkwa, Central Region, Ghana

Telefoon : +233(0)244981308

Contactpersoon:  Dr. Michael Danso, arts

T: +233 24 437 0126

E: gyasi.danso@yahoo.com

 

District Ghana Health Service

Contactpersoon: mw. Gifty Ankrah, districtsdirecteur Ghana Health Service

T: +233 26 278 4193

E: gitty052@yahoo.co.uk

 

Districtsziekenhuis Twifo Praso:

Contactpersoon: Julius Waamsasiko, Manager

E: juliwaam@yahoo.co.uk

 

 

 

 

 

Ghaned for Health

Jaarverslag 2015

 

Inleiding:

In ontwikkelingslanden als Ghana is de gezondheidszorg vooral gericht op infectieziektes en de zorg voor moeder en kind. Voor chronische ziektes is er nog weinig aandacht. Chronische ziektes als diabetes en hypertensie vormen echter een toenemend probleem. Zowel de sterfte, als de ziektelast ten gevolge hiervan, nemen m.n. toe in ontwikkelingslanden.

Naast het feit, dat mensen zich onvoldoende bewust zijn van het probleem, speelt ook een rol, dat patiënten vaak pas laat hulp zoeken; als er sprake is van complicaties. Hierbij spelen meerdere factoren een rol, zoals de afstand tot het ziekenhuis; opvattingen over chronische ziektes; de rol van gebedsgenezers; onvoldoende voorlichtingsmateriaal.

 

Ook in het Abura Asebu Kwamankese District, het district in Ghana waarmee wij samenwerken, spelen deze problemen. In samenwerking met het districtsziekenhuis in Abura Dunkwa, met het lokale Ghana Health Service bureau en de Community Health Centers, die daaronder vallen hebben we de plannen ontwikkeld.

 

 

Doelstellingen van het project

  • Het verbeteren van de zorg aan patiënten met diabetes en hypertensie in de Central Region in Ghana
  • Het bevorderen van uitwisseling van medische kennis tussen Ghanese en Nederlandse artsen/verpleegkundigen en gezondheidsvoorlichting

 

Het eerste doel denken we te bereiken door oplossingsmogelijkheden op 2 terreinen te ontwikkelen. Enerzijds door de kwaliteit van de zorg mee te helpen verbeteren (bv. door scholing, protocollen, voorlichting); anderzijds door de zorg voor chronisch zieken decentraal aan te bieden, waarbij verpleegkundigen in de dorpen  een belangrijke rol spelen.

 

Het project heeft de volgende subdoelstellingen:

·Het realiseren van een polikliniek van waaruit artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen de zorg                coördineren

·Het ontwikkelen van een protocol en werkwijze, waarbij vanuit bestaande decentrale voorzieningen in de rurale  gebieden, dicht bij de diverse gemeenschappen zorg kan worden verleend aangaande diabetes en hoge  bloeddruk

·Het mee ontwikkelen en implementeren van een protocol voor de begeleiding bij diabetes mellitus en  hypertensie

·Het verbeteren van het kennisniveau en de vaardigheden van verpleegkundigen in de behandeling van  chronische ziektes

·Het vergroten van het bewustzijn onder de lokale bevolking m.b.t. chronische niet-besmettelijke ziektes

 

 

Door de stichting ondernomen activiteiten in 2015:

1.De stichting heeft een bestuur en een actieve werkgroep. Het bestuur heeft in 2015 eenmaal vergaderd. De  werkgroep is meerdere keren bijeen geweest en leden van de werkgroep hebben intensief contact met de  betrokkenen in Ghana.

2.Donaties: naast giften van particulieren is een belangrijke bijdrage geleverd door de van  Ballegooiestichting. Cordaid heeft in 2015 onze giften aan het project met 50% vermeerderd.

3.Bezoek van een aantal mensen van de stichting aan het project (op eigen kosten) om aanwezig te zijn bij de f  feestelijke opening van de polikliniek; dit bezoek is gebruikt om te overleggen met alle betrokkenen over  voortgang van het project.

4.Bezoek van een bestuurslid in september met als doel evaluatie en begeleiding bij voortzetting van het project.  Er is overleg geweest met de arts en verpleegkundigen van de polikliniek; met de districtsdirecteur van Ghana  Health Service (de verpleegkundigen in de dorpen vallen onder haar verantwoordelijkheid); met dr. Amissah van  het Teaching Hospital, verantwoordelijk voor de nascholing.

5.De website is onderhouden en bijgewerkt.

6.Eind van het jaar is een jaarlijkse nieuwsbrief verstuurd.

 

 

 

Behaalde resultaten:

·Bouw polikliniek: In 2014 is op het terrein van het ziekenhuis een aparte polikliniek gebouwd voor chronische  ziektes en is het team van artsen en verpleegkundigen,  die daar werken, hiervoor speciaal opgeleid. Bij de f  feestelijke opening in februari 2015 waren een aantal mensen van onze stichting aanwezig.

Op dit moment concentreert men zich op diabetespatiënten. Omdat het een apart gebouwtje is, is het rustiger dan op de drukke polikliniek van het ziekenhuis. Er is meer tijd om individueel aandacht te geven aan de patiënten. De verpleegkundigen hebben de ruimte en tijd om wekelijks een voorlichtingsbijeenkomst te geven aan de patiëntengroep. Een aparte polikliniek voor Chronische ziektes heeft ook uitstraling naar de regio en naar patiënten. Er wordt over gepraat; over diabetes en hypertensie, en over de complicaties.

·Nascholing verpleegkundigen op het platteland: De Community-based Health Planning and Services  (afgekort CHPS) zijn een soort kleine gezondheidscentra in de dorpen op het platteland. Zij doen eenvoudige  zorg volgens protocol en verwijzen door naar het ziekenhuis. Een belangrijke taak van hen is voorlichting ( bij  individuele huisbezoeken, maar ook op scholen en bij bijeenkomsten in dorpen of kerken).

 In de zomer van 2015 is van alle CHPS een verpleegkundige en/of verloskundige geschoold in diabetes en  hypertensie in samenwerking met de verpleegkundigen van de ziekenhuispoli.  De nascholing is door ons  gefinancierd en verzorgd door het Teaching Hospital in Cape Coast.

·Verbetering samenwerking tussen ziekenhuis en CHPS: Een belangrijk aspect van de scholing was  verbetering van het contact tussen het ziekenhuis en de CHPS. In het ziekenhuis is nu meer vertrouwen dat  verpleegkundigen in de dorpen voldoende kennis hebben.

Een van onze doelen was: meer zorg verplaatsen naar de dorpen, zodat patiënten niet voor elke controle naar het ziekenhuis moeten reizen. Dit is slechts gedeeltelijk gelukt. Minimaal één keer per drie maanden moet iemand toch naar het ziekenhuis. Op voorschrift van de verzekering is alleen daar medicatie verkrijgbaar. Daarbij zijn verpleegkundigen in de dorpen niet geautoriseerd om bijvoorbeeld medicatie te wijzigen. De nurse-practioner in het ziekenhuis mag dat wel. Een belangrijke verbetering is echter, dat verpleegkundigen in de dorpen beter op de hoogte zijn en er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. De polikliniek geeft b.v. door wie diabetes heeft en of een extra huisbezoek nodig is. Verpleegkundigen in de dorpen zijn sterk in het voorlichting geven; niet alleen aan de patiënt, maar ook aan de familie.

·Registratie Patiëntenkaart: Eén van de verbeteringen is het ontwikkelen en gebruiken van een patiënten-  boekje. Daarin worden zaken als bloeddruk, gewicht en glucose genoteerd. Dit wordt het stoplichtboekje  genoemd, omdat er in rood, geel groen wordt aangegeven waar de meetwaardes liggen. Zo wordt het voor de  patiënt goed inzichtelijk of b.v. de bloeddruk goed is of juist niet. Dit boekje wordt ook gebruikt voor de  communicatie tussen de polikliniek en de verpleegkundigen in de dorpen.

·Financiering voorzieningen voor controles:  in het ziekenhuis en in de dorpen zijn voldoende materialen als  bloeddrukmeters  en glucosemeters aanwezig; er zijn patiënten-boekjes en ze hebben de beschikking over  rugzakken voor huisbezoeken.

·Voorlichtingsmateriaal: Er is voorlichtingsmateriaal gemaakt en aangeschaft om te gebruiken in de dorpen.

·Protocollen: er zijn protocollen en samenwerkingsafspraken tussen de polikliniek en de verpleegkundigen in de  dorpen op papier gezet.

·Registratie: zowel in de dorpen als in de polikliniek zijn afspraken gemaakt over registratie. De registratie is van  belang voor de individuele zorg van patiënten; maar ook worden evaluatie en verbeteringen in de toekomst.

·Verbeterplannen voor de toekomst: Er is een start gemaakt met de evaluatie van het project. Zowel voor de  CHPS als in het ziekenhuis zijn een aantal doelstellingen voor verbetering van de zorg gemaakt. Voor de dorpen  ligt de nadruk op voorlichting; voor de polikliniek vooral op het uitbreiden van het aantal patiënten, dat onder  controle komt en terugdringen van het aantal complicaties.

·Computer/registratie:  voor de polikliniek is een computer aangeschaft voor registratie van gegevens.

 

 

Plannen  voor toekomst:

De plannen in de toekomst zijn vooral gericht op duurzaamheid van het project. Dat betekent, dat er m.n. nadruk ligt op nascholing, voorlichting en verbetering van registratie.

·      Nascholing: i.s.m. het Teaching Hospital  van meerdere verpleegkundigen in de CHPS.

·      Verbetering voetcontrole: nascholing en voorlichting

·      Verbeteren therapietrouw: nascholing hierover, voorlichting

·      Verminderen van het aantal complicaties; hiervoor is goede registratie o.a. nodig

·      Verbeteren registratie: worden de doelen bereikt?  Met medewerkers van de afdeling Sociale Geneeskunde          van het AMC is overleg hierover, hoe we dit kunnen ondersteunen en verbeteren.

·      Voorlichting op meerdere plekken (individueel, maar ook groepen)

·      Evaluatie van het project.

 

 

 

Gegevens van de stichting Ghaned for Health:

Organisatie in Nederland

Naam : Ghaned for Health

Adres Secretariaat: Dorpsstraat 15

Postcode: 1393 NE

Plaats: Nigtevecht

Telefoon: 06 51497259

E-mailadres : f.g.pingen@hetnet.nl;

Website : www.ghanedforhealth.org

Rekeningnummer : NL 44TRIO 00254701264

Inschrijving K.v.K : 54997577

ANBI kenmerk : 851522452

Contactpersoon

Naam : Secretariaat: Mw. F. Pingen

Telefoon : 06 51497259

E-mailadres : f.g.pingen@hetnet.nl

Bestuursleden

Voorzitter : Dirk Achterbergh, huisarts

Secretaris : Francien Pingen, huisarts (met pensioen)

Penningmeester : Mariska van Heerde, huisarts

Algemeen bestuurslid : Ekow Lamptey, SPV ( met pensioen)

Algemeen bestuurslid : Justus Laryea, apotheker

Algemeen bestuurslid : Hannie Gevers, praktijkondersteuner

 

Organisatie in Ghana

Naam : Abura Dunkwa District Hospital

Adres : P.O. Box 55

Plaats : Abura Dunkwa, Central Region, Ghana

Telefoon : +233(0)244981308

Contactpersoon

Naam : Dr. Michael Danso, arts

Telefoonnummer : tel: +233 24 437 0126

E-mailadres : gyasi.danso@yahoo.com

 

Contactpersoon district Ghana Health Service

Naam: mw. Gifty Ankrah, districtsdirecteur Ghana Health Service

Telefoon: +233 26 278 4193

E-mailadres: gitty052@yahoo.co.uk

 

 

 

Jaarverslag  Ghaned for Health 2014

Inleiding:

In ontwikkelingslanden als Ghana is de gezondheidszorg vooral gericht op infectieziektes en de zorg voor moeder en kind. Voor chronische ziektes is er nog weinig aandacht. Chronische ziektes als diabetes en hypertensie vormen echter een toenemend probleem. Zowel de sterfte, als de ziektelast ten gevolge hiervan, nemen m.n. toe in ontwikkelingslanden.

 

Naast het feit, dat mensen zich onvoldoende bewust zijn van het probleem, speelt ook een rol, dat patiënten vaak pas laat hulp zoeken; als er sprake is van complicaties. Hierbij spelen meerdere factoren een rol, zoals de afstand tot het ziekenhuis; opvattingen over chronische ziektes; de rol van gebedsgenezers; onvoldoende voorlichtingsmateriaal.

 

Ook in het district, waarmee wij samenwerken, spelen deze problemen. Er is een klein districtsziekenhuis, met drie artsen. Op het platteland zijn een groot aantal kleine posten (een vorm van kleine gezondheidscentra) die gerund worden door verpleegkundigen. Zij doen een deel van de zorg en geven veel voorlichting. Voor de controle en behandeling van diabetes en hoge bloeddruk moeten mensen naar het ziekenhuis reizen.

De verpleegkundigen en artsen zien de gevolgen hiervan; en willen graag werken aan een project, waarbij de zorg dichter bij huis kan worden geboden.

 

Deze plannen sluiten aan bij het landelijk beleid van overheidsinstellingen en aanbevelingen van de WHO om meer aandacht te besteden aan chronische ziektes.

 

 

Door de stichting ondernomen activiteiten in 2014:

1.De stichting heeft een bestuur en een actieve werkgroep. Het bestuur heeft in 2014 1 keer vergaderd. Het jaarverslag van 2013 en plannen voor 2014/2015 zijn besproken; het financieel jaarverslag is besproken en gecontroleerd.

2. Ook in 2014 is energie gestoken in activiteiten om financiering voor het project te verwerven. Dit is voornamelijk gelukt door particuliere giften. Tevens is  een gift van de Evert van Ballegooijenstichting ontvangen van € 4500,- .  Een van onze bestuursleden heeft hiervoor een presentatie over het project verzorgd.  Vanuit de stichting is in 2014 (deels in 2013) 11.700 euro overgemaakt naar Cordaid.  Deze 11.700 Euro is door Cordaid verdubbeld. In principe had Cordaid een groter bedrag toegezegd; maar er is minder geld verzameld dan we gehoopt hadden en hierop zijn onze activiteiten aangepast. Dit heeft ook tot gevolg gehad, dat we pas begin 2014 concreet toestemming konden geven voor het uitvoeren van een deel van ons projectvoorstel.

3. Bezoek bestuurslid Ghaned for Health (op eigen kosten) aan het ziekenhuis en overleg met de manager van het ziekenhuis. Besproken: eigen plannen van ziekenhuis m.b.t. zorg voor chronische ziektes (nascholing artsen o.a.); bespreking plannen bouw polikliniek.

4. Bezoek van 2 bestuursleden (ook op eigen kosten) aan Ghana in de eerste helft van 2014, met als doel monitoren van het project en bespreken van plannen (zie verder bij de resultaten). Deze week is benut om met zoveel mogelijk betrokkenen te overleggen. We hebben gesproken met: staf en management van het ziekenhuis; verpleegkundigen op het platteland; het hoofd van het District Health Directorate;  Ghana Health Service – department of chronic diseases;  we hebben Prof. Amoah bezocht, die nascholing voor de artsen heeft verzorgd.

5. Voorbereiden van bezoek aan het project. Begin 2015 zal de polikliniek worden geopend. De werkgroep, die actief is binnen de stichting heeft inhoudelijke plannen gemaakt m.b.t. voorlichting en nascholing. Dit wordt begin 2015 verder ontwikkeld in overleg met onze lokale partner.

 

 

Behaalde resultaten in 2014:

·         Bouw polikliniek:  Er is voor gekozen om het grootste deel van het geld te benutten voor de bouw van een kleine polikliniek op het terrein van het ziekenhuis. Een speciaal gebouwtje voor chronische ziektes brengt het probleem meer onder de aandacht. In deze polikliniek worden aparte spreekuren georganiseerd voor patiënten met een chronische ziekte en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.  Deze aparte spreekuren zijn (in de oude polikliniek) eind 2013 gestart voor diabetes. De polikliniek is eind 2014 klaar gekomen. De stichting Ghaned for Health heeft de bouw gefinancierd. De inrichting wordt door het ziekenhuis zelf verzorgd.

·         Nascholing artsen: de artsen van het ziekenhuis zijn nageschoold m.b.t. diabetes (door prof. Amoah van de Universiteit van Accra). De artsen hebben de verpleegkundigen getraind. Een van de artsen is bezig met het maken van een toneelstuk over diabetes. Dit wordt op video opgenomen en gebruikt voor voorlichting. Deze activiteiten zijn niet door onze stichting gefinancierd; maar door hen zelf opgezet en zo nodig gefinancierd.

·         Er is een begin gemaakt  met het nascholen van een paar verpleegkundigen, werkzaam in de centra op het platteland. De pilot, dat zij meer zorg lokaal over nemen is onvoldoende van de grond gekomen. Protocollen en werkafspraken worden in 2015 hierop aangepast. Wel zijn een aantal knelpunten besproken en voorlopige afspraken gemaakt: zo blijkt er onvoldoende overdracht tussen het ziekenhuis en de lokale verpleegkundigen; een simpele oplossing als elkaars telefoonnummers weten te vinden is bedacht.

·         Patiëntenkaart: Registratie en dossiervorming is slecht ontwikkeld; zowel in het ziekenhuis als op het platteland is nauwelijks goed terug te vinden, wat waardes zijn; wat het behandelplan is etc.  In overleg met de artsen van het ziekenhuis en verpleegkundigen in de dorpen is besloten om een soort van patiëntenkaart te maken. Op deze kaart wordt alleen voor diabetes en eventueel voor hypertensie de gegevens bijgehouden. Deze kaart wordt gecombineerd met een klein voorlichtingsboekje/folder. Hiervoor is een simpel ontwerp gemaakt. Deze kaart wordt eigendom van de patiënt. En dient dan ook als communicatie tussen het ziekenhuis en de verpleegkundigen lokaal.  In 2015 komt het definitieve ontwerp klaar en wordt dan in Ghana gedrukt op kosten van onze stichting.

·         Voorlichtingsmateriaal: Op dit moment wordt gebruik gemaakt van een boekje met informatie, dat door prof. Amoah ontwikkeld is. Het is echter te duur om aan iedereen mee te geven. Daarbij is het erg uitgebreid en lijkt niet geschikt voor laaggeletterden. Wij hebben samen met de manager van het ziekenhuis overlegd met Ghana Health Service. Zij hebben (op basis van de WHO protocollen) plannen voor training en voorlichting. Elders in Ghana vindt een pilot plaats. Een groot probleem blijft de financiering.  Ghana Health Service heeft de kennis in huis om voorlichtingsmateriaal te ontwerpen. Voor printen moet financiering worden gevonden. Onze stichting, Ghaned for Health wil in 2015 voor de regio Abura Dunkwa dit financieren. Dit moet door het management nog definitief worden afgesproken met Ghana Health Service.

 

 

 

Bestuur van de stichting:

Dirk Achterbergh, voorzitter

Francien Pingen, secretaris

Mariska van Heerde, penningmeester

Hannie Gevers, bestuurslid

Justice Laryea, bestuurslid

Ekow Lamptey, bestuurslid

 

Kascommissie:

Ilona Statius Muller en Erik Robberse.

 

Financieel jaarverslag:

Zie bijlage.

 Website:

www.ghanedforhealth.org

 

 

 

 

Stichting Ghaned For Health. Jaarverslag 2013

De stichting Ghaned for Health is in 2012 opgericht met als doel: in Ghana ondersteuning bieden t.a.v. de verbetering van zorg voor chronische ziektes, m.n. hoge bloeddruk en hypertensie. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met het districtsziekenhuis in Abura Dunkwa.

In 2012 is in samenwerking met hen een projectvoorstel geschreven. De belangrijkste onderdelen van dit project zijn: bouw van een aparte polikliniek voor de behandeling en controle van diabetes en hart- en vaatziektes, waaronder hoge bloeddruk; training van verpleegkundigen; mee helpen ontwikkelen en maken van voorlichtingsmateriaal.

Bestuur van de stichting:

Dirk Achterbergh, voorzitter
Francien Pingen, secretaris
Mariska van Heerde, penningmeester
Hannie Gevers, bestuurslid
Justice Laryea, bestuurslid
Ekow Lamptey, bestuurslid

Financieel jaarverslag: kan opgevraagd worden

Kascommissie: Ilona Statius Muller en Erik Robberse.
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd decharge gegeven aan het bestuur.

Realiseren van financiering:

Het jaar 2013 is vooral benut om gelden binnen te halen voor het project. Er waren wel inhoudelijke plannen; de uitwerking hiervan is uitgesteld, vanwege het ontbreken van financiële mogelijkheden. In tegenstelling tot 2012 is het in 2013 wel gelukt om een groot aantal donaties binnen te halen.

In 2013 is een aanvraag ingediend bij Cordaid voor een deel van het project. Dit betreft, de bouw van de polikliniek, het ondersteunen van training en het maken van

voorlichtingsmateriaal. Cordaid heeft onze aanvraag goed gekeurd en verdubbelt onze giften aan het ziekenhuis.

De donaties in 2013 zijn voornamelijk particuliere giften. In september is een groot benefietfeest georganiseerd door de werkgroep Ghaned for Health. Dit was zeer succesvol en heeft ons meer bekendheid gegeven.

In december 2013 is geld gestort op de rekening van Cordaid; zij hebben het verdubbeld en gestort op de rekening van het ziekenhuis in Abura Dunkwa.

Activiteiten:

Het bestuur van de stichting Ghaned for Health is in 2013 1 keer bijeen gekomen en heeft het jaarverslag en de planning voor 2013 besproken.
Naast het bestuur is een werkgroep actief. De werkgroep houdt zich inhoudelijk bezig met het project.

De werkgroep heeft het benefietfeest georganiseerd; en heeft sponsoren hiervoor gezocht.

De website is bijgewerkt.

Op de bewonersdag, georganiseerd door het stadsdeel Zuid Oost, is een praatje gehouden over de activiteiten van de stichting.

Met de afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC zijn gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking. Er is o.a. gekeken of het mogelijk is huisartsen in opleiding te betrekken bij het project, in het kader van hun opleiding. Voorlopig is dit op een laag pitje gezet. Er zijn wel contacten om elkaar op de hoogte te houden; maar er zijn nu geen concrete plannen.

Het projectplan is bijgesteld; vooral wat tijdsplanning betreft.

Ekow Lamptey heeft het ziekenhuis in Abura Dunkwa bezocht. Hij heeft overleg gehad met Julius Waamsasiko, manager van het ziekenhuis, over de voortgang van het project. De planning voor de bouw van de polikliniek is besproken; er is afgesproken, dat een ontwerp kon worden gemaakt.

Het ziekenhuis is intussen verder gegaan met inhoudelijke verbetering van de zorg voor chronische ziektes. Twee artsen en drie verpleegkundigen zijn getraind door prof. Amoah. Er zijn plannen voor het maken van een toneelstuk om voorlichting te geven over diabetes en hoge bloeddruk. De kosten hiervoor worden gedragen door het ziekenhuis zelf.

Plannen voor 2014.

In 2014 wordt gestart met de bouw van de polikliniek bij het ziekenhuis in Abura Dunkwa. In de loop van het jaar wordt de polikliniek in gebruik genomen.

Begin 2014 gaan 2 bestuursleden op eigen kosten naar Ghana. Het doel van dit bezoek is monitoren van het project. Daarbij zal o.a. een controle plaats vinden van de besteding van de donatie.

Met alle betrokken organisaties wordt overlegd over de verder concretisering van het project. De stichting wil zich daarbij m.n. richten op versterking van voorzieningen op het platteland. In eerste instantie zal dit ondersteuning zijn van training en voorlichting. Er komt een pilot, waarbij verpleegkundigen, werkzaam op het platteland, worden getraind. Het doel is: volgens protocollaire afspraken, op het platteland, meer zelfstandig patiënten met diabetes en hypertensie controleren.

In samenwerking met de lokale partners is er overleg met Ghana Health Service m.n. over voorlichtingsmateriaal en training van verpleegkundigen.

 

Verder