Resultaten en Plannen.

 

 

Resultaten:

Ghaned for Health heeft in Abura Dunkwa en later in Twifo Praso geholpen met het opzetten van gestructureerde zorg voor diabetes en hypertensie. Op beide plaatsen draaien nu aparte spreekuren voor deze groep patiënten. Een overzicht van de behaalde resultaten kunt u lezen onderaan in dit stuk.

 

Omdat in beide plaatsen het project goed draait, is Ghaned for Health daarbij nu nog zijdelings betrokken. Zo ondersteunen we de altijd enthousiaste Julius Waamsasiko bij de evaluatie. Uit een eerste evaluatie bleek, dat patiënten tevreden zijn over de zorg; iedereen krijgt health education; in alle dorpen zijn voldoende middelen voor controle en voorlichting. Er is een registratie opgezet, waarvan de gegevens zullen worden opgenomen in de evaluatie.

 

In beperkte mate kunnen de projecten in Abura Dunkwa en Twifo Praso aanvullende ondersteuning aanvragen.

 

Plannen:

Op basis van onze ervaringen met deze eerste twee projecten, hebben we een nieuw plan:

Ondersteuning bij het opzetten van betere wondzorg voor diabetespatiënten.

 

Met name diabetespatiënten lopen een groot risico op het krijgen van wondjes, die slecht genezen, met als ernstige complicatie, dat een teen, een voet of soms een deel van het been moet worden afgezet.

In Ghana komt in vergelijking met Nederland deze complicatie zeer veel voor. Er zijn meerdere factoren, die hierbij een rol spelen. Zo speelt onvoldoende besef van de ernst van een wond bij diabetes een rol. Er is onvoldoende kennis bij mensen over de preventie van wondjes. Onwerkzame (of soms gevaarlijke) middelen worden gebruikt bij de verzorging.

Wij schrokken in de ziekenhuizen van het gebrek aan materialen om wonden goed te verzorgen; er waren wisselende protocollen voor wondzorg.

 

Wij gaan dan ook in overleg met artsen en verpleegkundigen in Ghana uitzoeken, hoe we het beste kunnen helpen deze zorg te verbeteren. Naast voorlichting, goede protocollen, ondersteuning bij de aanschaf van materialen, worden er mogelijk speciale spreekuren opgezet. Binnenkort gaan een paar artsen van Ghaned for Health (op eigen kosten) naar Ghana om dit met onze contactpersonen daar tot een concreet plan uit te werken.

 

Fondsenwerving 2020/2021: We gaan de komende tijd voor dit nieuwe project fondsen werven. Wilt u hieraan bijdragen, klik dan op Doneren.

 

 

Een overzicht van de behaalde resultaten van de afgelopen jaren.

Bouw polikliniek in Abura Dunkwa: In 2014 is op het terrein van het ziekenhuis een aparte polikliniek gebouwd voor chronische ziektes en is het team van artsen en verpleegkundigen, die daar werken, hiervoor speciaal opgeleid.

Nascholing verpleegkundigen op het platteland: In de zomer van 2015 is van alle CHPS een verpleegkundige en/of verloskundige geschoold in diabetes en hypertensie in samenwerking met de verpleegkundigen van de ziekenhuispoli.

CHPS (Community-based Health Planning and Services) zijn kleine gezondheidscentra in de dorpen op het platteland, die eenvoudige zorg bieden.

In 2017 is de training herhaald. Daarna trainen ervaren verpleegkundigen nieuwe medewerkers.

Verbetering samenwerking tussen ziekenhuis en CHPS: Een belangrijk aspect van de scholing was verbetering van het contact tussen het ziekenhuis en de CHPS. In het ziekenhuis is nu meer vertrouwen dat verpleegkundigen in de dorpen voldoende kennis hebben.

Registratie Patiëntenkaart: in dit boekje worden zaken als bloeddruk, gewicht en glucose genoteerd. Dit boekje wordt ook gebruikt voor de communicatie tussen de polikliniek en de verpleegkundigen in de dorpen.

Voorzieningen voor controles: in het ziekenhuis en in de dorpen zijn voldoende materialen als bloeddrukmeters en glucosemeters aanwezig; er zijn patiënten- boekjes en ze hebben de beschikking over rugzakken voor huisbezoeken.

Voorlichtingsmateriaal: Er is voorlichtingsmateriaal gemaakt en aangeschaft om te gebruiken in de dorpen.

Protocollen: er zijn protocollen en samenwerkingsafspraken tussen de polikliniek en de              verpleegkundigen in de dorpen op papier gezet.

Registratie: zowel in de dorpen als in de polikliniek zijn afspraken gemaakt over registratie.

Computer/registratie: voor de polikliniek is een computer aangeschaft voor registratie van        gegevens.

Cooking-project: de diëtiste geeft voorlichting en kookt met en voor patienten, die de polikliniek bezoeken.

Training Twifo Praso: In 2017 zijn alle medewerkers van het ziekenhuis en de CHPS, die betrokken zijn bij diabetes en hypertensie getraind.

Spreekuren Twifo Praso: In Twifo Praso is in het bestaande ziekenhuis ruimte gevonden voor aparte spreekuren voor patiënten met diabetes en hypertensie. Er zijn protocollaire afspraken gemaakt tussen het ziekenhuis en de CHPS.

Voorzieningen voor controle en voorlichtingsmaterialen: Ghaned for Health heeft gezorgd voor financiering voor voldoende materialen voor controle en voor voorlichtingsmateriaal.

 

Cursus “Change the Game” van Wilde Ganzen: 2 medewerkers van Twifo Praso hebben de cursus Change the Game gevolgd. Het doel van de cursus is Projecten onafhankelijk maken van buitenlandse donoren; en te trainen in lokale fundraising.

 

Patiëntenvereniging: Vermeldenswaard is, dat als uitvloeisel van ons project door patiënten zelf, ondersteund door verpleegkundigen, een actieve patiëntenvereniging is opgezet. Zij komen maandelijks bijeen en spelen een belangrijke rol in voorlichting en het signaleren van problemen. Zo is o.a. het tekort aan medicatie aan de orde gesteld en daar zijn oplossingen voor bedacht.