Resultaten Ghaned

 

Er is in de afgelopen 4 jaar een goede basis gelegd voor gestructureerde diabeteszorg in Abura Dunkwa.

 

·Bouw polikliniek: In 2014 is op het terrein van het ziekenhuis een aparte polikliniek gebouwd  voor chronische  ziektes en is het team van artsen en verpleegkundigen, die daar werken,  hiervoor speciaal opgeleid.

·Nascholing verpleegkundigen op het platteland: In de zomer van 2015 is van alle CHPS een  verpleegkundige en/of verloskundige geschoold in diabetes en hypertensie in samenwerking  met de  verpleegkundigen van de ziekenhuispoli.

 

De CHPS ( Community-based Health Planning and Services) zijn kleine gezondheidscentra in de  dorpen op het platteland, die eenvoudige zorg bieden.

·Verbetering samenwerking tussen ziekenhuis en CHPS: Een belangrijk aspect van de  scholing was  verbetering van het contact tussen het ziekenhuis en de CHPS. In het ziekenhuis  is nu meer vertrouwen dat  verpleegkundigen in de dorpen voldoende kennis hebben.

·Registratie Patiëntenkaart: in dit boekje worden zaken als bloeddruk, gewicht en glucose  genoteerd. Dit boekje  wordt ook gebruikt voor de communicatie tussen de polikliniek en de  verpleegkundigen in de dorpen.

·Financiering voorzieningen voor controles: in het ziekenhuis en in de dorpen zijn  voldoende materialen als  bloeddrukmeters en glucosemeters aanwezig; er zijn patiënten-  boekjes en ze hebben de beschikking over rugzakken voor huisbezoeken.

·Voorlichtingsmateriaal: Er is voorlichtingsmateriaal gemaakt en aangeschaft om te gebruiken i  in de dorpen.

·Protocollen: er zijn protocollen en samenwerkingsafspraken tussen de polikliniek en de              verpleegkundigen in de  dorpen op papier gezet.

·Registratie: zowel in de dorpen als in de polikliniek zijn afspraken gemaakt over registratie.

·Computer/registratie:  voor de polikliniek is een computer aangeschaft voor registratie van        gegevens.

 

Resultaten uit de evaluatie

 

In februari 2016 heeft Ghaned, onder bezielende aansturing van Julius Waamsasiko, een eerste evaluatie van de nieuwe werkwijze uitgevoerd.

  • 50% van de patiënten in het ziekenhuis is verwezen naar de CHPS in zijn omgeving.
  • Alle geïnterviewde patiënten hebben health education gekregen en zijn daar tevreden over.
  • In de kliniek en in de 2 bezochte CHPS zijn glucose meters, glucose strips, weegschaal, voorlichtingsmaterialen aanwezig.
  • Alle patiënten in het ziekenhuis zijn apart geregistreerd, zodat het totaal bekend is.
  • Op de CHPS ligt een registratieboek waarin alle hypertensie en diabetes patiënten worden geregistreerd.
  • Sinds april 2015 zijn 27 nieuwe patiënten geregistreerd, van de 120 kaarten die bekeken zijn. Deze patiënten zijn direct door de CHPS of het ziekenhuis verwezen. Dit houdt in dat 22% meer diabetes patiënten zijn gediagnostiseerd in 10 maanden.

 

·In november 2016 bezochten 134 patiënten de kliniek (dit is 60% van het totaal van 220 patiënten).